Проект!

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА АКУШЕРКА

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ АКУШЕРКА

 

 

 

 

 

 

ПРИЕТА С ПРОТОКОЛ № 7 / 09.09.2006 г. на НСК

 

 

 

 

 

 

І. Обща характеристика на професията Акушерка

Акушерката в България е лице с висше образование, получило диплом от висше училище, признато от държавата и обучението в него съответства на държавните изисквания за обучение на образователно-вкалификационна степен бакалавър по здравни грижи с професионална квалификация акушерка.

Нивото на нейната подготовка отговаря на съвременните постижения на медицинската наука практика и в частност на акушеро-гинекологичната наука и практика, както и нейното непрекъснато развитие.

Акушерката работи самостоятелно или съвместно и във взаимодействие с лекаря, като изпълнява отговорни задачи в различни сектори на здравеопазването, полагайки комплексни грижи за психическото, физическото и социалното здраве на населението. Извършва превантивна дейност, свързана със социално значимите заболявания.

Акушерката самостоятелно или съвместно с лекаря полага здравно-медицински грижи за бременната жена, родилката, новороденото и гинекологично болната жена. Участва в профилактиката на гинекологичните заболявания и опазване детеродните функции на жената от най-ранна възраст. Участва при решаването на проблемите на възпроизводството на населението, медикобиологичните и медикосоциалните въпроси на брака и семейството, както и по социално-правните проблеми на бременната, майката и детето.

За осъществяване на тези функции акушерката трябва да ппритежава висока професионална квалификация, обща култура и високи морално-етични качества.

ІІ. Обем на теоретичната и практическа подготовка на акушерката.

Акушерката има следните основни и задълбочени теоретични знания и практически умения по здравни грижи, отнасящи се до:

1.           Анатомия и физиология на човешкото тяло

2.           Теоретични основи на сестринските и акушерски грижи за болния, сестринската и акушерска медицинска техника в провеждането на лечебно-диагностичния процес

3.           Познава и прилага сестринския процес

4.           Действието на лекарствените вещества по групи - терапевтична и токсична доза, приложение и дозировка на лекарствени вещества.

5.           Да ползва латински в медицинската практика.

6.           Етиологията, патогенезата, клиниката, лечението и профилактиката на отделните заболяваня на вътрешните органи.

7.           Хирургичните заболявания - поведението на акушерката при усложнения и спешни състояния, профилактични мерки, поведение, реакции, действия. Оказване на необходимата долекарска помощ.

8.           Особеностите на нервните и психичните заболявания.

9.           Основите на медицинската генетика.

10.       Основите на физиотерапията и физиотерапевтичните процедури.

11.       Кожно-венерологичните, офталмологичните, оториноларингологичните заболявания.

12.       Особеностите на физическото и психическото развитие на децата, детските заболявания.

13.       Реанимационните и анестезиологични проблеми и интензивна терапия.

14.       Основните на микробиологичната проблематика.

15.       Основни познания за причинителите на инфекциозните заболявания, пътища на разпространение и борбата с тях, имунизации.

16.       Бременната и родилката анатомия и физиология на женската полова система, развитие и физиология на плода и настъпващите физиологични и патофизиологични промени в женския организъм, диагностициране на бременноста, токсикози, кръвотечения, медико-генетична пренатална диагностика и други усложнения на бременността профилактика, лечение, методи за изкуствено прекъсване на бременността, периоди и механизми на раждането, следродов период, хигиена, имунизация и диетика на бременността, познаване и възможности да работи и подпомага при работа със съвременна медицинска апаратура.

17.       Новороденото: анатомо-физиологични особености на плода, доносени и недоносени новородени, анатомо-физиологични особености на деца, родени в депресивно състояние с ацидоза и хипоксия, мерки и методи за реанимация на рискови новородени, основни заболявания на новородените и на децата в ранна детска възраст и грижи за тях, подготовка на храна и хранене на новородени, грижи за новородените с родов травматизъм, преходни състояния между физиологията и патологията на новороденото, отглеждано в домашна обстановка. Имунизации и ваксинации.

18.       Гинекологично болна жена етиопатогенеза, клиника, лечение, профилактика и рехабилитация на гинекологичните заболявания, организация на на хирургичната работа, асептика и антисептика, дезинфекция и стерилизация, анестезия при оперативни интервенции и реанимация на оперирани гинекологично болни, готовносто за антиалергични и антишокови мероприятия, въпроси на детско-юношеската гинеколигия и работата в детско-юношеските гинекологични кабинети, опазване на здравето и детеродната способност на жената във всички възрастови периоди, сексуалните проблеми на брака и семейството, хигиена на жената, половият живот, брака и семейството, стерилитет у жената, инфиртелитет и борба с тях, методи и средства за прекъсване на нежелана бременност, профилактика на заболяванията на женските полови органи и млечните жлези.

19.       Основе на лечебното хранене и видовете диети, тяхното профилактично и терапевтично приложение, обработка и качество на храните, екологични норми и изисквания за рационално хранене.

20.       Предпазване, поддържане, възстановяване и подобряване здравето на лицата и независимостта на виталните им физически и психически функции, като се съобразява с личността на всеки един от тях и с техните психологически, социални, икономически и културни особености.

21.       Частвие в клинично наблюдение на пациенти, прилагането на терапията и подготовка на различни видове изследвания .

22.       Фундаменталните принципи, отнасящи се до личността на болния, етичните проблеми, касаещи медицинското обслужване, при спазване правилата за добра акушерска практика и Етичния кодекс на съсловиято, съчетавайки знанията по медицинска психология, медицинска социология, медицинска етика и деонтология.

23.       Превантивна дейност относно социално значимите заболявания.

24.       Познания относно промоция на здравето общественото и групово здраве и факторите, влияещи върху него, организацията на здравеопазване и провеждане на профилактика. Да е запозната с Националната здравна стратегия.

25.       Социалното и здравно законодателство основни принципи и норми.

26.       Знания и умения за работа със съвременни инфомационни системи.

27.       Основната медицинска апаратура устройство, приложение, начин на действие, охрана на труда, грижа, съхранение и отговорност.

28.       Общата характеристика на бедствените ситуации, радиационни и аварийни увреждания и др.

29.       Основните хигиенни изисквания, свързани с труда, бита, храненето на човека и влиянието на околната среда върху човека.

30.       Умения за работа в екип.

31.       Оценяване нивото на зависимост на лицата.

32.       Грижи за пациенти в терминален стадий за достоен завършек на живота им.

 

ІІІ. Обем на дейността, която трябва да извършва акушерката.

1.           Самостоятелни дейности и грижи за пациентката

1.1.        Анализ на състоянието на пациента и изработване на индивидуален план за грижи по модела на Вирджиния Хендерсон.

1.2.        Извършва комплекс от мероприятия за поддържане на личната хигиена.

1.3.        Контролира хигиената на хранене и хранителния баланс.

1.4.        Изписване на лекарствен лист, получаване и съхраняване на лекарства.

1.5.        Контролира приема на предписаните медикаменти, проследява на тяхното въздействие.

1.6.        Наблюдава и регистрира ентералното и парентерално хранене.

1.7.        Наблюдава и регистрира отделните функции и екскрециите.

1.8.        Наблюдение и грижи за здрави новородени (съгл. мед. стандарт по неонатология).

1.9.        Наблюдение и грижи за рискови новородени (съгл. мед. стандарт по неонатология).

1.10.    Поставяне на пациентки в подходящо положение, съобразно патологията за подпомагане на придвижването.

1.11.    Подготовка и наблюдение на отдиха и съня.

1.12.    Ръчна и инструментална вентилация с маска.

1.13.  Измерване, регистриране и интерпретация на основните показатели на здравното състояние температура, пулс, кръвно налягане, дишане, диуреза, антропометрични измервания, дерматологична симптоматика, наблюдение на проявите на съзнание.

1.14.    Работа с общ акушерски инструментариум акушерски валви, спекулум, кохер, пинсет, твърд катетър, клампи, корнцанг, зъбци, иглодържател, игли, ножици, амниоскоп, апарат на Шулце, усторазтворител, езикодържател, кюрети, разширители /дилататори/, плодораздробяващи инструменти, хистерометър и др.

1.15.    Налагане и наблюдение на превръзки.

1.16.    Провежда профилактика и грижи за декубитус.

1.17.    Подготовка на пациентки за операция полага предоперативни грижи за кожата на болния, участва в психопрофилактичната подготовка за интервенцията.

1.18.    Извършва и наблюдава кожно-диагностични и проби за чувствителност.

1.19.    Наблюдава и поддържа късите катетри венозни, артериални, външно-черепни.

1.20.    Изследва за външни паразитози и полага на грижи за засегнатите лица.

1.21.    Събира и регистрира резултати, получени след лабораторни изследвания.

1.22.    Осъществява психологична помощ и поддръжка на пациента и неговите близки.

1.23.    Общуване с цел терапевтична и социотерапевтична цел.

1.24.    Провежда разговори за прием и ориентация.

1.25.    Провежда дородов и следродов патронаж на бременна, родилка и новородено.

1.26.    Извършва анамнестично изследване на бременна и гинекологично болна жена.

1.27.    Обективно акушерско изследване.

1.28.    Оглед на тялото на бременна и болна жена.

1.29.    Палпация на корем на бременна жена. Определяне положение и предлежание на плода и аускултация на детски сърдечни тонове.

1.30.    Мензурация измерва и регистрира на тазови диаметри на бременна.

1.31.    Измерва и регистрира обиколка на корема и височината на фундус утери на бременна жена.

1.32.    Води раждане по нормален механизъм.

1.33.    Поставя номер на родилката и новороденото. Активно наблюдава родилката и новороденото първите часове след раждане.

1.34.    Аспирация на новородено.

1.35.    Обработка на пъпния остатък.

1.36.    Профилактика по Креде.

1.37.    Оглед на новороденото, основен тоалет на новороденото, повиване.

1.38.    Извършва депилация и тоалет на външни полови органи на бременни, гинекологично болни жени и подготовка за операция.

1.39.    Извършва обработка на корем и гинеталии с дезинфектант.

1.40.    Требва, получава и раздава на храна.

1.41.    Подготовка на материали за стерилизация.

1.42.    Извършва текуща и крайна дезинфекция, съгласно дезинфекционна програма.

1.43.    Организира и ръководи самостоятелни здравни структури за здравна профилактика, здравно възпитание и обучение на бременни, родилки и техните семейства.

2.           Акушерски действия и грижи, които акушерката извършва по лекарско предписание, което освен при спешен случай, трябва да бъде писмено качествено и количествено определено, датирано, подписано:

2.1.        Взема и изпраща материали за лабораторни изследвания.

2.2.        Извършва и регистрира скарификации, инжекции и инфузии (перфузии), без продукти от човешки произход, които нуждаят от задължителен контрол за съвместимост.

2.3.        Сваляне на конци от оперативни рани.

2.4.        Обработка на повърхностна рана.

2.5.        Влагалищни промивки.

2.6.        Клизма подготовка, извършване и регистрация.

2.7.        Поставяне на газова тръба.

2.8.        Катетеризация.

2.9.        Поставя, наблюдава и регистрира постоянен уринарен катетър.

2.10.    Налага и наблюдава превръзки. Наблюдение на гипсова превръзка.

2.11.    Подготовка на жена за оперативна интервенция.

2.12.    Премедикация.

2.13.    Извършва и регистрира имунизации и ваксинации.

2.14.    Поставя, сваля и регистрира къс катетър или перфузионна игла на повърхностна вена на крайници или външно-черепна вена.

2.15.    Разрежда, дозира и раздава медикаменти ентерално и парентерално.

2.16.    Поставя, наблюдава и регистрира грижи за новородени, нуждаещи се от специални грижи и/или интензивно лечение.

2.17.    Провежда фототерапия.

2.18.    Наблюдава и регистрира хранителния режим на новородено и кърмаче със смущения в храненето.

2.19.    Извършва и регистрира грижи при пациенти с хипотермия, хипертермия.

2.20.    Проверява функционирането на апаратите за изкуствена вентилация и мониторно изследване и контрол на жизнените показатели.

2.21.    Извършва и регистрира мониторен контрол на маточни контракции и детски сърдечни тонове.

2.22.    Провежда и регистрира кислородотерапия.

2.23.    Извършва и регистрира с експресен тест изследване на урина за албумин, ацетон, захар.

2.24.    Извършва и регистрира физиотерапевтични процедури поставяне на мехур с лед, грейка, влажни обвивания, студен компрес, синапизми.

2.25.    Грижи и наблюдение на пациентки при санитарно транспортиране между здравни заведения.

2.26.    Вземане на влагалищен секрет.

2.27.    Вземане на материал за цитодиагностика.

3.           Акушерката извършва следните акушерски действия и грижи по лекарско писмено качествено и количествено определено предписание, датирано и подписано, при условие, че лекарят може да се намеси всеки момент.

3.1.    Инжектиране и перфузии на продукти от човешки произход, които предварително се нуждаят от задължителен контрол за съвместимост.

3.2.    Грижи и наблюдение за оперирана болна, след завършване на интервенцията.

3.3.    Прави проби за чуствителност в присъствието на лекар, който ги отчита.

3.4.  Инсулинотерапия.

3.5.  Сваля и регистрира дренажни системи.

3.6.  Предава новороденото на майката при изписване, както и всички документи (епикризи, декларации) попълнени и подписани от лекар.

4.           Дейности и грижи, осъществявани съвместно с лекар:

4.1.  Асистира при амниоцентеза.

4.2.  Асистира при реанимационни мероприятия.

4.3.  Асистира при обезболяване на раждането чрез епидурална и спинална анестезия

4.4.  Асистира при извършване на абразио.

4.5.  Асистира по време на раждане при налагане на форцепс и вакуум екстрактор.

4.6.  Асистира при извършване на инвитро процедури.

5.           При отсъствие на лекар акушерката има право, след като е установила, че случаят исква спешна помощ, да осъществи инструкциите за спешно лечение, предварително написани и подписани от лекар.

5.1.    Мануална екстракция на плацента.

5.2.    Мануална ревизия на матка.

5.3.    Поставя и регистрира маточно-влагалищна тампонада.

5.4.    Извършва дълбока аспирация на новороденото.

5.5.    Обдишва с апарат тип Амбу новородено, родилка и тежко болните.

5.6.    Извършва и регистриа вливания на кръвозаместващи течности.

5.7.    Извършва възстановяване на меките родови пътища.

5.8.    Да прави индиректен масаж на сърцето.

В тези случаи акушерката трябва веднага, щом е възможно да регистрира извършените дейности в писмен, датиран и подписан отчет, който предава на лекаря.

6.           Съобразно професионалния сектор, в който практикува акушерката организира и участва в дейности за:

6.1.    Първоначално и постоянно обучение на акушерския персонал в лечебните заведения.

6.2.    Подготовка на обучаващи се стажанти лекари и акушерки.

6.3.    Обучение и здравно възпитание на пациентката и близките й.

6.4.    Научни изследвания в областта на акушерските грижи.

6.5.    Правилно водене на документация.

6.6.    Диспансеризация на бременни и гинекологично болни.

6.7.    Опазване репродуктивното здраве на жената профилактични методи, семейно планиране.

6.8.    Научни и експериментални дейности.

6.9.    Акушерката участва в дейности за:

6.9.1.      Профилактика и възпитание в областта на хигиената, на индивидуалното и колективното здраве, по-специално на всичко, което засяга борбата със заболяванията, пренасяни по полов път, със СПИН, рак, токсикоманиите, алкохолизма, ттютюнопушенето, малтретирането, трудовите и битовите злополуки.

6.9.2.      Сексуално възпитание и информиране в областта на психичното здраве.

6.9.3.      Изследване в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността.

6.9.4.      Спасяване в дейности при бедствени ситуации и при оказване на хуманитарна помощ.

6.9.5.      При осъществяване на всички свои дейности акушерката спазва правилата на асептика и антисептика.

ІV. Акушерката може да работи:

Придобития обем на теоретична и практична подготовка на акушерката й дава право да работи в акушеро-гинекологичните заведения и звена на лечебно-профилактичната мрежа родилно отделение с родилна зала, отделение по неонатология, рискова бременност, гинекология, всички кабинети в акушеро-гинекологичните отделения в доболничната помощ, кабинет по стерилитет, социално-правен, колпоскопски, детско-юношески, кабинет за профилактични прегледи, кабинет за медико-генетични консултации, кабинет за семейно планиране, профилактични отделения за масов скрининг, онкологични болници, отделения и кабинети, специализирани санитарно-курортни заведения, АГ отделения и кабинети при други специализирани лечебни заведения, научно изследователски медицински институти, отделения по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

Акушерката има право да организира и раководи здравни структури за промоция на здравето, здравна профилактика, здравно възпитание и обучение на бременни, родилки и техните семейства женски и детски консултации, училища за родители, училища за кърмене и др.