СЪДЪРЖАНИЕ
 
КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
Станка Маркова
АКТУАЛНО ИНТЕРВЮ
Славчо Богоев
Ръководството на МЗ подкрепя и ще подкрепя всички рационални предложения относно подобряването на здравните грижи за населението
СЪБИТИЕТО ЗА НАС
Станка Маркова
Първо съвещание на Националния съвет
на БАПЗГ
План за действие на БАПЗГ
Правилник за набиране на членски внос
на БАПЗГ
Списък на УС на БАПЗГ
Списък на контролната комисия на БАПЗГ
Списък на комисията по етика на БАПЗГ
Председатели на УС на Регионални Колегии
В ОГЛЕДАЛОТО НА ПРОФЕСИЯТА
Интервю с Надежда Тодоровка
Приносът на Българския Червен кръст
за приобщаването ни към Европа
Проект за Наредба за хосписите
Интервю с Елена Божинова
А кой се грижи за грижещите се ?
Становище на Медицинска федерация
"Подкрепа"
Къде да учим
Методични указания за зачисляване на висши
медицински специалисти..:.
Дискусионни въпроси
Професионалисти или Специалисти ?
Жената в бяло
Ваня Лагадинова
НАУЧНА ПАНОРАМА
Камбурова М., Анж. Велкова, М. Драганова
Развитие и приложение на сестринската
диагноза
Тончева С., Р, Велкова
Поставяне на сестринска диагноза -възможност за анализ, оценка и организация
на сестринските грижи
Милчева Хр., М. Платиканова
Система от мероприятия за преодоляване на
стреса при преподавателя по здравни грижи
Петрова Г., М, Льочкова, Н. Матева, М. Тодорова
Психосоциални измерения на професионалния
стрес при медицинсКи сестри, работещи
с онкоболни
ИНФОРМАЦИОНЕН БЕЛЕЖНИК
Посетете с нас
Медицински Колеж - Варна
Познаваме ли този опит
Как се обучават медицински сестри в САЩ и Полша
Промоции на студенти
Автори и книги
За вашата реклама
 
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ