ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ (БАПЗГ)

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Правилата за набиране и разходване средствата на организацията се приемат от Конгреса на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), съгласно чл.19, ал.7 от Устава на Асоциацията.
Чл. 2. Правилата за набиране и разходване средствата на БАПЗГ са приети на Конгрес, проведен на 04.12.2005 г.
Чл. 3. Средствата се набират съгласно чл.5 от Устава на БАПЗГ.
ГЛАВА ВТОРА
НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА
Чл. 4. Встъпителният членски внос (ВЧВ) за БАПЗГ е в размер на 10% (десет процента) от месечната минималната работна заплата за страната, от които 50% (петдесет процента) се превеждат по сметката на БАПЗГ – Централа преди изпращане на заявления за вписване вНационален електронен професионален регистър. Останалата част от ВЧВ остава на разположение на съответната РК на БАПЗГ.
Чл. 5. (1) Месечният членски внос е в размер на 1% (един процент) от месечната минимална работна заплата за страната.
(2) Разпределението на членския внос е както следва:
40% от членския внос – по сметката на БАПЗГ – Централа;
60% от членския внос – по сметка наРК на БАПЗГ;
(3) в рамките на отчетния месец в модул „Финансиране” на Регистъра се отразява членския внос за членовете, за които има представен списък и има направен превод по банковата сметка на регионалната колегия
(4) Превеждането на сумите за членски внос по сметката на БАПЗГ – Централа се извършва ежемесечно (от 10-то до 15-то число на месеца следващ отчетния), съгласно ал.2.
Чл. 6. Международният членски внос се заплаща от отчисленията към БАПЗГ – Централа за
всеки редовен член на Асоциацията.
Чл. 7. Управителните съвети на регионалните колегии
(1) организират събирането на месечния членски внос и встъпителния членски внос
(2) заплащат за всички свои редовни членове застрахователна премиия за комплексна здравна застраховка.
Чл. 8. Постъпления от материални и парични дарения се разпределят съгласно волята на
дарителя.
Чл. 9. (1) За участие в кредитни мероприятия се заплаща такса продължаващо обучение в
размер на 1% от минималната работна заплата за страната.
(2) Средствата от такса продължаващо обучение се превеждат по сметката на БАПЗГ – Централа в срок, определен с Договор за продължаващо обучение.
Чл. 10. (1) Таксите за издаване на първи Сертификат за професионална квалификация са съответно 40,00 лева (четиридесет лева) за стандартна процедура и 80,00 лева (осемдесет лева) за спешна процедура.
(2) Таксите за издаване на втори и следващ Сертифиакт за професионална квалификация са 20,00 лв. (двадесет лева) за стандартна процедура и 40,00 лв (четиридесет лева) за спешна процедура.
(3) Сумите от такси за издаване на Сертификат за професионална квалификация се превеждат в размер на 100% (сто процента) по сметката на БАПЗГ – Централа,
непосредствено преди подаване на молба-декларация за издаване на сертификат.
(4) Сума в размер на 25% (двадесет и пет процента) от таксата за издаване на сертификат по стандартна процедура се превежда по сметките на регионалните колегии на шестмесечие, при условие, че РК са издължили членския внос към БАПЗГ – Централа за изтеклия шестмесечен период.
Чл. 11. (1) За издаване на удостоверение за членство в БАПЗГ и липса на наказания за професионални нарушения с валидност за чужбина, се събират такси както следва: 12,00 лв. (дванадесет лева) за издаване в петдневен срок и 24,00 лв. (двадесет и четири лева) за издаване в срок от 24 часа.
(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават само в БАПЗГ – Централа.
Чл. 12. (1) За преиздаване на изгубена или открадната членска карта или Сертификат за професионална квалификация се събира такса от 6,00 лв. (шест лева).
(2) Таксата по ал.1 се превежда по банковата сметка на БАПЗГ – Централа.
ГЛАВА ТРЕТА
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
Чл. 13. Разходването на средствата се осъществява съгласно годишен бюджет, приет най-късно до 31 януари на съответната година.
Чл. 14. Разходването на средствата от Централата се осъществява за:
1) Дълготрайни материални активи;
2) Краткотрайни материални активи;
3) вноски за членство в международни организации;
4) застрахователна премия по застраховкa „Професионален риск” за всички редовни членове на Асоциацията;
5) трудови възнаграждения и хонорари;
6) счетоводни услуги на БАПЗГ – Централа и за 28 регионални колегии;
7) интернет;
8) поддържане в актуално състояние на националния електронен професионален регистър;
9) поддържане в актуално състояние платформата за дистанционно обучение;
10) поддържане на софтуер на националния електронен регистър и други програмни продукти;
11) подготовка и отпечатване на Сертификати за професионална квалификация;
12) консултантски услуги;
13) правни консултации и защита;
14) мероприятия на национално ниво;
15) командировъчни;
16) награди;
17) печатни и електронни издания на БАПЗГ;
18) разработване на учебни материали за целите на продължаващото обучение;
19) разработване на учебни материали за целите на професионалното обучение;
20) офис консумативи;
21) външни услуги;
22) други разходи, свързани с предмета на основната дейност на Асоциацията и приходът от които се използва за постигане на определените в Устава цели.
(2) Разходването на средствата от РК се осъществява за:
1) Дълготрайни материални активи;
2) Краткотрайни материални активи;
3) трудови възнаграждения и хонорари;
4) застрахователни премии по застраховка „Живот”
5) за повишаване на квалификацията на членовете на БАПЗГ;
6) за мероприятия на регионално ниво;
7) командировъчни;
8) награди;
9) интернет;
10) наеми за ползване на офиси;
11) други разходи, свързани с предмета на основната дейност на Асоциацията и приходът от които се използва за постигане на определените в Устава цели.
Чл. 15. Разходи, извън тези, изброени в чл. 14 (1) и (2) се извършват само след заверен протокол от националната или съответната регионална КК.
Чл. 16. Разходите по чл. 14 (1) и (2) се извършват законосъобразно и целесъобразно и в условия на икономичност, ефективност и ефикасност.
Чл. 17. Разходите за трудови възнаграждения и хонорари на членовете на ръководните органи на национално ниво, както и на техническия и помощен персонал, работещ в централните органи на БАПЗГ, се определя от УС на БАПЗГ и действащото българско законодателство.
Чл. 18. Разходите за трудови възнаграждения и хонорари на членовете на ръководни органи на РК, техническия и помощен персонал, работещ в регионалните колегии се определя от съответния УС на РК и действащото българско законодателство.
Чл.19. (1) Годишните разходи на БАПЗГ – Централа се отчитат пред УС на БАПЗГ най–късно до 31 март на годината следващата отчетната.
(2) Отчетът по ал.1 се изготвя от главния секретар на УС на БАПЗГ.
Чл. 20 (1) Годишните разходи на РК се отчитат пред УС на РК.
(2) Отчетът по ал. 2 се изготвя от организационния секретар на УС на РК.
Чл. 21. (1) За законосъобразността и целесъобразността на събраните и разходваните финансови средства председателите на РКК изпращат доклад на председателя на КК на национално ниво на тримесечие.
(2) Докладът по ал.1 се представя от 20-то до 30-то число на месеца следващ тримесечието.
(3) Най-малко два пъти годишно председателят на НКК представя пред Националния съвет на БАПЗГ обобщен доклад за законосъобразността и целесъобразността на събраните и разходваните финансови средства.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Финансовите отчети и другите счетоводни документи се съставят в съответствие със Закона за счетоводството, на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като се спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.
§2. За неуредените в Правилата за събиране и разходване на средствата на БАПЗГ въпроси се прилагат разпоредбите на ЗСОМСААМС, респективно субсидиарно на ЗЮЛНЦ.
§3. Тези правила са допълнени на Втори редовен конгрес на БАПЗГ на 15.01.2011 г. и на Трети редовен конгрес на БАПЗГ, проведен на 10.05.2014 г.