ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Необходими документи:

 • Молба-декларация по образец за първо, второ и трето сертифициране, от сайта на БАПЗГ.
 • Удостоверение от работодателя, в което да бъде отразен общият трудов стаж по специалността и този в последните пет години, както и, че на лицето, кандидатстващо за сертификат не са налагани наказания за професионални нарушения /виж примерен образец/;
 • Оригинал и ксерокопие на трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка, в който е отразен описаният в удостоверението от работодателя трудов стаж;
 • Оригинал и копие на документи за придобити квалификации, образователни степени/специалност, описани в молба-декларацията за издаване на сертификат;
 • Медицинско свидетелство, удостоверяващо добро здравословно състояние за упражняване на професията – важи само за първи сертификат.

 

Такси за сертифициране:

Издаване на сертификат по стандартна процедура:

 • Такса за първи сертификат – 40,00 лв. (четиредесет лева)
 • Такса за втори сертификат – 20,00 лв (двадесет лева) .
 • Такса за трети сертификат – 12,00 лв. (дванадесет лева)

Срок за издаване  –  до 4 месеца от приемане на молбата на заседание на Националния съвет по качество (НСК)

Издаване на сертификат по спешна процедура:

 • Такса за първи сертификат – 80,00 лв. (осемдесет лева)
 • Такса за втори сертификат – 40,00 лв. (четиредесет лева)
 • Такса за трети сертификат – 24,00 лв. (двадесет и четири лева)

Срок за издаване –  1 месец от приемане на молбата на заседание на Националния съвет по качество (НСК).

Таксите  за сертифициране се превеждат в банковата сметка на  Централата на БАПЗГ :

IBAN BG60PIRB74241714026754, банков код PIRBBGSF, Пиреос – България АД*

(*При превод на парични средства от който и да е клон на Пиреос – България не се  дължи комисионна.)  В полето „Основание за плащане” задължително се изписва текст: „Първи сертификат”; „Втори сертификат“; „Трети  сертификат“.

Условия за издаване на сертификат за професионална квалификация:

Първи сертификат се издава на:

 • Членове на БАПЗГ, които са работили по специалността си 3 (три)години от последните пет към момента на подаване на молба-декларацията, удостоверено с  документ от работодателя по образец;
 • За новозавършилите – да имат 1 (една)година трудов стаж по специалността от момента на завършването до подаване на молба-декларацията.
 • За времето на работа по специалността да имат редовно членство в БАПЗГ.( Чл. 3. от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. )

Втори сертификат се издава на:

 • Членове на БАПЗГ, които са работили по специалността си най-малко 3 (три)години от последните пет към момента на подаване на молба-декларацията, удостоверено с  документ от работодателя по образец и най-малко пет години след издаване на първи сертификат;
 • Имат придобити 150 кредитни точки от продължаващо обучение, придобити след  датата на издаване на първия сертификат;
 • За периода от придобиване на първи сертификат до момента на подаване на молба-декларация за издаване на втори сертификат да имат редовно членство в БАПЗГ. (Изключения правят периодите в които не са упражнявали професията, удостоверено с документ).

Трети сертификат се издава на:

 • Членове на БАПЗГ, които са работили по специалността си най-малко 3 (три)години от последните пет към момента на подаване на молба-декларацията, удостоверено с  документ от работодателя по образец,  пет години  след издаване на втори сертификат и имат  придобити 150 кредитни точки от продължаващо обучение след датата на издаване на втори сертификат.
 • Членове на БАПЗГ, които имат 10 (десет) години професионален опит в едно клинично направление или в друга сфера на здравно-социалните дейности и услуги, пет години след издаден  втори сертификат и 100 КТ от продължаващо обучение;
 • Членове на БАПЗГ, които имат 10 (десет) години професионален стаж в едно клинично направление или в друга сфера на здравно-социалните дейности и услуги, пет години след издаване на втори сертификат  и положили изпит, организиран от НСК на БАПЗГ;
 • За периода от придобиване на втори сертификат до момента на подаване на молба-декларация за издаване на трети  сертификат  имат редовно членство в БАПЗГ. (Изключения правят периодите в които не са упражнявали професията, удостоверено с документ).

Процедура за издаване на сертификати  за професионална квалификация

От кандидата се изисква:

 • Да попълни Молба-декларация за издаване на сертификат в два екземпляра, ако се подава по стандартна процедура и един екземпляр, ако се подава по спешна процедура. Образецът на Молба-декларацията може да бъде изтеглен от сайта на БАПЗГ – www.nursing-bg.com;
 • Да направи справка в Регистъра на БАПЗГ за членския си статус: сайт за проверка: http://info.nursing-bg.com или през връзката от официалния сайт на БАПЗГ.
 • Да принтира справка за нанесените в Регистъра на БАПЗГ кредитни мероприятия от модул „Детайли” на сайта за проверка.
 • Да направи справка с отдел „Продължаващо обучение” в случай на несъответствие;
 • Да представи документи за абонамент за списание „Здравни грижи” и други специализирани научни издания, служебна бележка за закупени „Медицински стандарти по здравни грижи” и/или диплома за придобита специалност в отдел „Продължаващо обучение“

От регионалните колегии на БАПЗГсе изисква:

 • Да установяват в Регистъра наличието на 150 кредитни точки.
 • Да актуализират данните в електронния регистър на БАПЗГ, модул „Сертификация”.
 • Да установят редовността на членството;
 • Да изпратят събраните молби и списъка на кандидатите за сертификация в НСК.
 • Да изпратят на електронната поща на НСК nsk_sertifikaciq@abv.bg списък /по образец/ на кандидатите за издаване на сертификат.
 • Да съхранят всички документи на хартиен носител, приложени към молба-декларацията;

Процедура в НСК:

 • От момента на приемането на Молбата в НСК започва да тече четиримесечният или едномесечният срок за издаване на сертификат.
 • Молба – декларацията на всеки член на БАПЗГ се съхранява в картотека на НСК.
 • Постъпилите Молби се докладват на заседание на НСК.
 • В срок до един или четири месеца от датата на приемане в НСК се издадава сертификат за квалификация, или документите се връщат в РК за допълване и уточняване.
 • Сертификатът се подписва от председателя на БАПЗГ и председателя на НСК.
 • Издадените сертификати се завеждат с номер в регистъра на НСК и се архивират в централния регистър на БАПЗГ.
 • Сертификатът може да се издаде по ускорена процедура в срок от един месец, като за това се заплаща такса в двоен размер.
 • Издадените сертификати се докладват на заседание на НСК.
 • Издадените сертификати се предават срещу подпис на оторизиран представител или се изпращат с куриерска фирма в Регионалните колегии на БАПЗГ.

 

Председателя на НСК :

 • Контролира сроковете за издаване на сертификати;
 • Предоставя информация за процеса на сертифициране на НС на БАПЗГ;
 • Оказва методична помощ на РК;
 • Носи отговорност за редовността на процедурата и издадените документи.

 

   Преиздаване на сертификат

Необходими документи за преиздаване на сертификат:

 1. Молба в свободен текст
 2. Такса за преиздаване 6,00 лв.

Таксата за преиздаване се заплаща само по банков път, по банкова сметка на БАПЗГ – Централа)

Молбата, придружена с документ за извършено плащане се  подава към Националния съвет по качество на адрес гр. София, ул. „Казбек“ №62, ет. 2

Срокът за преиздаване е до 30 дни от датата на получаване на молбата в НСК.