НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (27.03.2019)

МС ПРИЕ ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Правителството прие пакет от нормативни актове, свързани с прилагането на Закона за хората с увреждания. С Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания се доразвива новата правна рамка за защита на правата на хората с увреждания и се уреждат областите и средствата за оказване на подкрепа, информира Zdrave.net.
С нормативния документ се въвежда индивидуален подход при извършването на оценката. За всеки конкретен случай ще бъде определян водещ служител, който ще обработва цялата налична информация. Всеки човек с увреждане или неговият законен представител ще има право да присъства на заседанието, на което ще се изготвя индивидуалната оценка на неговите потребности. Тя ще се предоставя на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за предприемане на действия за предоставяне на конкретни подкрепящи мерки.
В правилника са регламентирани и условията за отпускане, изплащане и прекратяване на финансовата подкрепа за хората с увреждания въз основа на изготвената индивидуална оценка. Определя и редът за разработване и финансиране на програми и проекти за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания, както и начинът за финансиране на работодатели за осигуряване на достъп до работното място за хората с трайни увреждания. Регламентира се и редът за изпълнение на квотните задължения на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания.
На днешното си заседание правителството одобри и Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. Методиката ще регламентира реда и условията по изготвянето на индивидуалната оценка, включително оценка за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа. С нея се регламентира обективен начин на изчисляване на броя часове лична помощ за всеки човек с увреждане до и над 18-годишна възраст.

БЛС: ВРЕМЕТО ЗА ПРОТЕСТИ НЕ Е СЕГА, А КОГАТО СЕ ГЛАСУВАТ БЮДЖЕТИТЕ НА МЗ И НЗОК
“Искането на част от специалистите по здравни грижи за 1120 лева начална основна заплата, не е съпоставимо с реалните условия в част от лечебните заведения у нас. Трябва да се има предвид, че лекари започват със стартова заплата под 1000 лева. Още повече – от години трудът на нашите колеги, които работят в РЗИ в страната, е оценен на сума, близка до минималната работна заплата – унизително ниско заплащане, което е сравнимо с труда на нискоквалифицирани и без образование хора”, това пише в позиция на Българския лекарски съюз, качена на сайта на съсловната организация.
“БЛС е против създаването на допълнително напрежение в екипите по места, което неминуемо ще стане, ако една медицинска сестра започне да получава по-голямо възнаграждение от това на началник отделение. Очакваме съвместната методика за справедливо формиране на заплатите, която предстои да се изготви от протестиращите професионалисти по здравни грижи съвместно с експертите на МЗ”, пише още в позицията.
Според БЛС ако специалистите по здравни грижи изпълнят заканите си за ефективни протести, това ще доведе до нагнетяване на напрежението в сектора, до противопоставяне на отделните звена в лечебните заведения и ще ощети най-вече пациентите.
“БЛС е на мнение, че времето за протести не е сега, а когато се гласуват бюджетите на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Проблемът със заплащането на здравните работници в България е голям и той се задълбочава, но решаването му не може да стане чрез протести”, заявяват от съсловната организация на лекарите.

ОПТИМИЗИРАТ РЕЖИМА ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА
На днешното си заседание Правителството прие Постановление, с което одобри изменения и допълнения в три нормативни акта, информира Zdrave.net.
В Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти се предвижда създаване на нови режими, необходими заради промяната на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, а именно оценка на здравните технологии (ОЗТ) и проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти. Въвежда се нормативно изискване за наличие на една положителна оценка от държавна институция по ОЗТ на Великобритания, Франция, Германия и Швеция при включване в Позитивния лекарствен списък. Разписани са условията, реда и критериите за определяне на лекарствените продукти, за които ще се извършва проследяване на ефекта от терапията, срока и лечебните заведения, в които ще се провежда. Посочен е и реда, по който ще се извършва самата оценка на ефекта от терапията.
Друга промяна е оптимизиране на режима по ценообразуване на лекарствените продукти. Намалява се броят на държавите-членки – от 17 на 10, в които да се търсят най-ниските цени на лекарствените продукти без да се делят на основни и допълнителни държави.
При липса на цени за определен лекарствен продукт в референтните държави се въвежда правилото да се търси най-ниска цена на лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, лекарствена форма и количество активно вещество в дозова единица. С промяната се цели преустановяването на случаите, в които на българския пазар се пускат опаковки, които не се намират в другите европейски държави и съответно не могат да попаднат в обхвата на външното ценово рефериране.

ЦЕНТЪР “ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА” СЕ ЗАКРИВА
На днешното си редовно заседание Правителството прие Постановление за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“. Документът е в съответствие с измененията в чл. 82 от Закона за здравето, съгласно които след 31 март 2019 г. изпълняваните от Фонда дейности преминават за администриране към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), информира Zdrave.net.
„Чрез нормативните промени се осигурява плавен преход на изпълняваните от Фонда дейности към НЗОК, като същевременно се гарантират правата и достъпът до лечение на нуждаещите се пациенти. До 31 март Фондът ще продължи да осъществява в пълен обем дейността си, а след това всички неприключили процедури по заявления за подпомагане на деца, както и изпълнението на издадените от директора на Фонда заповеди за организационно и финансово подпомагане, ще бъдат изпълнени от НЗОК“, пише в съобщението на правителствената пресслужба.
Основната цел на промените е оптимизиране на процедурите за разглеждане на заявленията и ефективно разходване на обществените средства за подпомагане лечението на деца за дейности извън обхвата на здравното осигуряване, тъй като грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения и усилията за подобряване на здравните услуги следва да са насочени към осигуряване на по-добър достъп и навременно насочване към необходимия вид диагностика и лечение.
Средствата, необходими за прилагането на новата уредба, са предвидени в бюджета на НЗОК за 2019 г. и ще бъдат предвиждани в ежегодните бюджети на НЗОК като средства от трансфери от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, допълват още от пресцентъра на МС.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е С НОВ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
Министерството на здравеопазването е с нов Устройствен правилник. Причината – влезли в сила нормативни промени – Общия регламент относно защитата на данните, последните изменения в Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи и други нормативни актове. Устройственият правилник е променен с решение на Министерски съвет днес, информира Redmedia.bg.
В структурата на министерството се обособява звено „Сигурност на информацията и защита на данните“, на което се възлага контролът по прилагане на стандартите и правилата за мрежова и информационна сигурност, защита на данните, включително и личните данни, като същото ще изпълнява и функциите на длъжностно лице по защита на данните. Функциите и минималната численост на Инспектората към министерството се прецизират с цел съобразяване с настъпилите промени в нормативните изисквания. Създава се пилотно звено за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси в системата на здравеопазването. Създава се самостоятелна дирекция „Електронно здравеопазване“, което ще способства за оптимизиране на дейностите по провеждане на стратегията за електронно здравеопазване и въвеждане на националната здравна информационна система, като част от общата стратегия за електронно управление в администрацията, както и за оптимизирането на процесите по въвеждането и предоставянето на електронни административни услуги и на обмен на документи със средствата на информационните и комуникационните технологии.

ЛЕКАРСТВА С ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИ
От април тази година военноинвалидите и военнопострадалите от Бяла, Попово, Омуртаг, Кубрат и Поморие ще могат да получават или купуват с преференции лекарствата си, информира БНР.
От Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите съобщиха, че вече има договорка с местните аптеки в тези градове хората да получават нужните медикаменти. Председателят на Съюза Петър Велчев припомни, че в други градове все още има проблеми с достъпа до лекарствата: “Там е цялата трагедия, че няма аптеки, тъй като по желание е подписването на договор за изпълнение на Наредбата за ветераните. Много малко са аптеките, които са сключили този договор. Те са около 374 аптеки, но не са равномерно разпределени в страната”.
По данни на НОИ в страната има близо 4800 военноинвалиди и военнопострадали. Близо 300 са с над 90 процента загубена работоспособност.

СПАСЯВАТ ДЕТСКОТО ОТДЕЛЕНИЕ В МБАЛ-ПЕРНИК
Застрашеното от закриване поради липса на кадри Отделение по педиатрия в МБАЛ „Рахила Ангелова” в Перник ще бъде спасено с дежурства на педиатри от извънболничната помощ, информира Zdrave.net като се позовава на съобщение на БНР.
На среща между заинтересованите институции е постигнато съгласие да бъде изготвен график, по който лекари с придобита специалност по детски болести ще осигуряват медицинска помощ за деца в дежурния кабинет между 20:00 часа вечерта и 8:00 часа сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празнични дни. Досега тези прегледи се извършваха от дежурния лекар в отделението.

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ ВЪВ ВМА
Безплатни консултации на пациенти с атопичен дерматит ще правят дерматолозите от ВМА, информираха от Novinite.bg Специалистите ще преглеждат на 28 и 29 март 2019 Г. от 9:00 до 13:00 часа, в кабинет № 220, намиращ се на втория етаж в Поликлиниката на ВМА, съобщиха от болницата. Прегледите ще се извършват след предварително записване на тел. 02/92 25 002 и 02/92 26 181, между 8:00 и 14:00 часа. Не се изисква направление от личния лекар.
Атопичният дерматит засяга между 2 и 20% от хората в развитите страни. Силен сърбеж, суха и възпалена кожа, мехури и ранички – това са типичните симптоми на заболяването, обяснява доктор Весел Кантарджиев, ръководител на Отделението по кожни и венерически болести във ВМА. В 80 на сто от случаите диагнозата се изявява в ранна детска възраст. Най-често първият пристъп е преди навършването на 2-годишна възраст.