НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (19.08.2019)

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА АКУШЕРКИТЕ, МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И ЛЕКАРСКИТЕ АСИСТЕНТИ ДА РАЗКРИВАТ САМОСТОЯТЕЛНИ ПРАКТИКИ
Медицинските сестри, акушерките и лекарските асистенти да имат право на самостоятелни практики, предвиждат промените в Закона за лечебните заведения, който е качен в сайта на МЗ за обществено обсъждане днес, информира Zdrave.net.
“Целта на регламентирането на възможността лекарските асистенти, медицинските сестри и акушерките да организират и създават лечебно заведение, в което да осъществяват самостоятелно здравни грижи, е да се създаде възможност за самостоятелен избор на професионално развитие и извеждане от сивия сектор на този вид здравни услуги, чието търсене през последните години се увеличава”, пише в мотивите на министъра на здравеопазването.
„Самостоятелното предоставяне на здравни грижи е съществен елемент от реализацията на автономността на професиите лекарски асистент, медицинска сестра и акушерка. Това ще даде възможност за избор в професионалното развитие на тези специалисти по здравни грижи. От друга страна, самостоятелната практика на лекарските асистенти, медицинските сестри и акушерките ще даде възможност на пациентите на право на избор, а и ще облекчи натовареността в извънболничната медицинска помощ като поеме изцяло здравните грижи за хронично болните, децата и бременните“, мотивира промяната още министърът.
В мотивите си министърът на здравеопазването пише, че със застаряването на населението и съпътстващата полиморбидност на възрастните хора, се увеличава потребността от здравни грижи. „Здравните грижи включват дейности, които могат да се обобщят в няколко групи: предоставяне и събиране на здравна информация; промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; предоставяне на медицински и здравни грижи; рехабилитация; осъществяване на манипулации; оказване на спешна медицинска помощ. От психологическа и икономическа гледна точка здравните грижи, осъществявани в домовете на пациентите (тези грижи се наричат още формални) са по-изгодни – пациентите остават в обичайната си среда, а здравословното им състояние се наблюдава от медицински специалист, който в случай на необходимост може да окаже спешна помощ и да осъществи координация с лекар от извънболничната или болничната медицинска помощ“, пише министърът.
Исканията за самостоятелни практики са поставяни от няколко години от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, припомня здравният сайт. „Проблемът е в липсата на законова регламентация за частна практика на медицинските сестри и акушерките. От 10 години се борим за това, веднъж дори успяхме да го вкараме за малко в закона. Борим се да има регламент, според който сестри, акушерки, социални работници, да могат да оказват извънболнични грижи по домовете“, казаха от БАПЗГ на кръгла маса през месец май тази година.

ЗАБРАНЯВАТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДА ИЗИСКВАТ ИЛИ ПРИЕМАТ ДОПЛАЩАНЕ
Забраняват на изпълнителите на медицинска помощ да изискват или приемат доплащане за оказваната им медицинска помощ, гарантирана от бюджета на НЗОК. Това става ясно от промените, предложени от МЗ в преходните и заключителни разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, информира Zdrave.net.
Изрично е забранено плащането от здравноосигурени лица при лечението с лекарствени продукти при злокачествени заболявания, животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, както и случаите на наличие на показания за продължаване на лечението над определения в НРД минимален болничен престой. Доплащането е допустимо по инициатива на задължително здравноосигуреното лице и при изразено от него изрично искане за осигуряване на медицинската помощ с лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна за специални медицински цели, различни от предоставяните от лечебното заведение в рамките на осигуряваната от него медицинска помощ и надхвърляща стойността й, гарантирана от бюджета на НЗОК. По своя инициатива здравноосигурените лица имат право на подобрени битови условия, допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи и избор на лекар или екип от медицински специалисти. „По този начин се спомага за разрешаването на дългогодишния проблем с нерегламентираните плащания на пациентите за оказваната им медицинска помощ в рамките на задължителното здравно осигуряване и свързаните с нея допълнителни услуги, които те ползват срещу заплащане“, пише в мотивите на министъра.

ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ ДО 5000 ЛЕВА ГРОЗИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ОТКАЗВАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ С АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕЛИ
Имуществени санкции до 5000 лв. ще бъдат налагани на лечебни заведения при отказ да предоставят информация с административни цели, както и за случаите на нарушаване на всяка друга разпоредба на закона и на подзаконов акт по прилагането му. Това предвиждат промените в Закона за лечебните заведения, публикувани днес за обществено обсъждане, информира Zdrave.net.
В проекта е записано, който не предостави или възпрепятства предоставянето на информация с административни цели или наруши разпоредбите на Закона за лечебните заведения или на нормативен акт по прилагането му се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец глобата е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 600 до 2000 лв. За юридическите лица санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
В ЗЛЗ се регламентира извършването на оценка на необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, както и оценка за необходимостта от извършване на нови медицински дейности от КОЦ, както това е направено по отношение на лечебните заведения за болнична помощ. Ще бъде предоставена възможност за субсидиране на държавни и общински комплексни онкологични центрове от бюджета на МЗ за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК така, както това е предвидено за държавни и общински болници и центрове за психично здраве.

МЗ ОБЯВИ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧЪКА ЗА 34 ОБЕКТА НА СПЕШНА ПОМОЩ В ПЕТ ОБЛАСТИ
Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Северозападен район за планиране, в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по ОПРР 2014-2020“, включваща 6 обособени позиции, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Обществената поръчка се обявява в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Една от дейностите по проекта е изпълнението на интервенции в инфраструктурата на системата за Спешна медицинска помощ чрез изпълнение на строителство на общо 235 обекта на СМП на територията на цялата страна, в това число изграждане на нови сгради, реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания и на прилежащото им околно пространство. Общият бюджет на проекта възлиза на 163 987 815.62 лева, като в тази сума влиза и закупуването на 400 нови линейки, оборудвани с медицинска техника и апаратура за нуждите на спешната помощ в страната.
Обществената поръчка е с прогнозна стойност 8 030 742,12 лева без ДДС и обхваща общо 34 обекта от извънболничните структури на спешната помощ на територията на областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. МЗ ще обяви до края на месец септември т. г. поетапно обществените поръчки за строителство за останалите обекти на територията на цялата страна.

ДЕФИЦИТЪТ НА ЛЕКАРИ И СЕСТРИ В ЦСМП-СОФИЯ ПРОДЪЛЖАВА
Близо 30 000 са повикванията за линейки за периода от 1-ви юни до 15 -ти август. Това сочи справката на ЦСМП- София. Отчита се ръст на криминалните инциденти, на припаднали хора на обществени места, както и на пътно-транспортните инциденти. Това съобщи за Clinica.bg Катя Сунгарска, говорител на ЦСМП- София.
Точно 27 788 пъти спешните медици са били викани през споменатия период. На улицата, в парка, в магазина – това са най-често местата, до които линейките на Спешна помощ са отивали за припаднали хора. Повече са и пътнотранспортните произшествия. Ръст бележат и криминалните прояви. Това са сбиванията, масовите побоища и спречкванията, в които са употребени хладни или огнестрелни оръжия. 427 са били тези инциденти в София за изминалите два месеца и половина. За сравнение, през същия период на миналата година те са били 408.
В столицата средно работят около 13 до 18 спешни екипа на смяна. Дефицитът на лекари и сестри в ЦСМП- София продължава. За град с размерите и населението на столицата екипите трябва да бъдат минимум 80, изтъкна Сунгарска.

НОВАТА НАРЕДБА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА ВЛЕЗЕ В СИЛА
Новата Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата, влезе в сила от 16.08.2019 г. след като бе обнародвана в Държавен вестник, информира Zdrave.net.
Наредбата е съобразена Целите на устойчивото развитие на ООН, Глобалната стратегия на СЗО за спиране на туберкулозата, Плана за действие за борба с туберкулозата за Европейският регион на СЗО 2016-2020 на Регионалния комитет на СЗО за Европа, Стратегията „Здраве 2020“, както и други международни стратегически документи и методически указания. Целта ѝ е намаляване на риска от разпространение на туберкулозата, осигуряване на своевременно консултиране и изследване на лица със съмнение или в риск от туберкулоза, както и на контактните на туберкулоза лица, ранна диагностика и своевременно лечение и подобряване на надзора на болестта и достигане на целите на Световната здравна организация за „Свят без туберкулоза“.
Чрез финансиране на дейностите по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата 2017-2020 г., Министерството на здравеопазването гарантира устойчивостта на постигнатите резултати от периода 2010 г.- 2018 г., като продължава да осигурява безплатни диагностикуми и консумативи за микробиологичните лаборатории към лечебните заведения за лечение на туберкулоза, лекарствени продукти от първи и втори ред. МЗ финансира и дейностите за превенция на туберкулозата сред най-уязвимите групи от населението.
По програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ беше постигнато трайно двукратно намаляване на заболеваемостта от туберкулоза от 38 на 100 000 през 2008 г. до 18,4 на 100 000 през 2018 г. В абсолютни цифри броят на заболелите от туберкулоза е намалял от 3150 през 2008 г. на 1358 през 2018 г.

ЧЕТИРИ ПРЕРАБОТЕНИ ПРОЕКТА НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНИ РЪКОВОДСТВА СА ОБЯВЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Четири проектонаредби на фармако-терапевтични ръководства публикува Министерството на здравеопазването отново за обществено обсъждане. Това става ясно от Портала за обществени консултации на Министерски съвет. Проектите са за ръководства по клинична хематология, по нуклеарна медицина, за лечение на неврологичните заболявания и по анестезиология и интензивно лечение, информира Zdrave.net.
Срокът за общественото обсъждане на проектите е 14-дневен, тъй като те вече са минали етапа с 30-дневното обсъждане от публикуването им на Портала за обществени консултации, на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. В резултат на това обсъждане проектите са преработени, съобразно постъпилите предложения и становища и са одобрени от експертните съвети по специалности.
Очакваните резултати от прилагането на проектите на наредбите за фармако-терапевтични ръководства е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което ще гарантира оптимален ефект при диагностични и терапевтични цели в обхвата на медицинските специалности. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широк кръг пациенти, смятат от МЗ.

РАЗШИРЯВАТ КРЪГА НА РОДНИНИТЕ, КОИТО ДАВАТ СЪГЛАСИЕ ЗА ДОНОРСТВО
Министерството на здравеопазването предлага ключови промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки през Закона за лечебните заведения, съобщи Zdrave.net. Целта на промените е увеличаване на броя на донорите и провокиране на дискусия за кръстосаното донорство, както и за въвеждането на иновативен метод за преодоляване на репродуктивни проблеми чрез трансплантация на матка.
За да се увеличи броят на донорите се разширява кръгът на техните роднини, които могат да дадат съгласие за това. Към момента съгласие могат да дават само съпруг или родител, дете, брат или сестра. С промените се дава възможност воля за донорство да изразяват и други роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването. Изрично обаче се пояснява, че всеки следващ ред роднини могат да формират воля единствено при липса на по-близки роднини.
„За да няма никакви съмнения за недобросъвестност при вземането на органи и тъкани от починало лице изрично се уточнява, че ако починалото лице няма близки, то не може да бъде донор. В резултат на това би могло да се очаква увеличаване броя на донорските ситуации в лечебните заведения, което от своя страна би могло да помогне на повече нуждаещи се от трансплантация“, уточняват от министерството. Освен това се предлага и възможност лицата да изразяват изричното си съгласие за донорство преди своята смърт, което да се вписва в регистрите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. „Това съгласие няма да замести волята на роднините след смъртта на лицето, но би могло да ги ориентира и да ги улесни при вземането на окончателно решение. В резултат на това съгласието за донорство на лицето, изразено приживе, би могло да насърчи близките на починалия да изпълнят неговата воля и да не откажат той да бъде донор“, изтъкват от МЗ.
“В окончателния законопроект ще бъдат включени само текстове, които са обществено, медицински и институционално подкрепени, поради което очакваме с внимание мнението на всички заинтересовани страни”, уточняват от МЗ.

ПРОЕКТОПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВИЖДА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ДА СЪЗДАВАТ ФИРМИ
Университетите имат разрешението да създават фирми, както и да участват в капитала на други търговски дружества. Това може да се случи единствено с цел стопанската реализация на резултати от научни достижения и патенти. Това предвижда проект на постановление на МОН за реда за създаване на търговски дружества, публикувано за обществено обсъждане, информира Clinica.bg.
Такава възможност дава Законът за висшето образование, но сега ресорното министерство публикува конкретните правила, по които това може да се случи. Към фирмите има определени изисквания. Те трябва да са свързани с изследване, реализация и развитие на научни разработки, иновации, индустриални проучвания и разработване на нови продукти и технологии. Предметът на дейност също така може да бъде внедряване и продажба на научни разработки, регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво. Фирми могат да се създават и се цел иновационно посредничество за трансфер на технологии и знания между технологични центрове и паркове. Същите изисквания за предмет на дейност важат и за търговските дружества, в чийто капитал университетите ще имат право да участват.
Ако участват в друга фирма, висшите училища трябва да притежават поне 34% от капитала. Университетите ще имат право на парични и непаричните вноски. Непаричните могат да бъдат само обекти на интелектуална собственост, а оценката им се извършва по реда на Търговския закон.

ВСЯКА ЧЕТВЪРТА ЖЕНА У НАС Е В РИСК ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЕНОЗНА БОЛЕСТ
Всяка четвърта има оплаквания, свързани с тежест, умора, подуване на краката и е в риск за развитие на венозна болест. Това стана ясно по време на босата разходка, която се проведе този уикенд в Южния парк като част от кампанията „Вземи краката си в ръце”, информира Clinica.bg.
„Хората често не разпознават първите признаци на заболяването, тъй като в началото започва без симптоми. Повечето от тях усещат само дискомфорт и тежест в краката. Ако обаче в този момент не се предприеме лечение, могат да се развият сериозни усложнения. За тази цел са необходими кампании като „Вземи краката си в ръце”,които да информират хората за заболяването и изострят вниманието им върху това, че не бива да пропускат възможността за ранна диагностика и лечение”, обясни съдовият хирург д-Николай Вълчев. Той добави, че разширените вени са сериозен здравословен проблем, а много от хората изпитват и чувство на срам и дискомфорт поради неестетичния вид на краката си.