2018-БРОЙ 4 СПИСАНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

СЪДЪРЖАНИЕ

АКТУАЛНО

Списание “Здравни грижи” има ключова роля за развитието на здравните грижи, основани на научни доказателства

НАУКА, ПРАКТИКА, ОБЗОРИ

С. МАРКОВА
Историята – мост към бъдещия просперитет на здравните грижи (NURSING)

М. СПАСОВА, И. СТАМБОЛОВА, М. ВАСИЛЕВА
Медицинските сестри в България – застаряваща работна сила

Т. ТОДОРОВА
Справяне на пациентите на диализно лечение с приема на течности

А. ДИМИТРОВА, М. КОЛЕВА
Удовлетвореност на студентите от специалност “Медицинска сестра” при формиране на професионални знания и практически умения в УМБАЛ “Св. Анна” АД – София

И. СТАМБОЛОВА, Л. СТАНЧЕВА
Алгоритъм за действие на медицинската сестра при провеждане на трансуретрална резекция при тумори на пикочен мехур в операционен блок

МЕДИЦИНСКО ПРАВО

М. ПЕТРОВА
Правна рамка на здравните грижи

СЪБИТИЯ

Рецензенти на публикуваните материали в този брой са: проф. Станка Маркова, д.м.; проф. Галина Чанева, д.м.; проф. Иванка Стамболова, д.м.

Резюметата на публикуваните статии можете да прочетете ТУК