2016-БРОЙ 3 СПИСАНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

СЪДЪРЖАНИЕ

АКТУАЛНО
По-лоши от финансовите рестрикции са моралните и физическите посегателства над хората, които спасяват човешки живот
НАУКА, ПРАКТИКА, ОБЗОРИ Д. ГЕОРГИЕВА и Г. КОЛЕВА
Клинично наблюдение и оценка на най-често срещаните сиптоми при болни, нуждаещи се от палиативни грижи
И. ХРИСТОВА
Необходимост от обучение на медицински сестри за работа в лаборатория за инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
М. ДОБРЕВА
Роля и място на медицинската сестра при обучение на диабетно болни в “МБАЛ Шумен” АД
С. ТОНЧЕВА, С. БАНКОВА и И. КАШЕВА
Фондация „Лумос” подкрепя процеса на деинституционализация на услугите за деца в България
Г. КОЛЕВА и Д. ГЕОРГИЕВА
Оценка на риска от възникване на декубитус
Т. ЕВТИМОВА
Мотивация на стажантите от специалност „акушерка” за осъществяване на семейно консултиране
Н. ЦВЕТКОВ, С. ТОНЧЕВА и Ц. ТОНЧЕВ
Изследване мнението на преподавателите в специалност „зъботехник” за подготовката на новозавършилите специалисти
В. СТАНЕВА, С. ТОНЧЕВА, И. ДИМИТРОВ и К. ДРЕНСКА
Проучване на информационната среда и потребности на лицата с множествена склероза
А. ЩЕРЕВ
Комбинирани педагогически похвати за увеличаване на ефективността от преподаване
СЪБИТИЯ
Всички публикувани в списанието материали са рецензирани от проф. д-р Станка Маркова, дм