2016-БРОЙ 1 СПИСАНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

СЪДЪРЖАНИЕ

 
АКТУАЛНО
НАУКА, ПРАКТИКА, ОБЗОРИ
Т. АРТИНОВА и И. СТАМБОЛОВА
Информираност на бременните жени за бременността и раждането
К. ЛАЗАРОВА
Информирано решение за преждевременна дехоспитализация
Д. ГЕОРГИЕВА, Г. КОЛЕВА, Д. КОНСТАНТИНОВА
и И. ХРИСТОВА
Преддипломният стаж – значим фактор за бъдещата реализация на медицинската сестра
М. ДИМИТРОВА
Професионалната удовлетвореност – фактор, провокиращ нагласи за промяна на работното място при здравните професионалисти
С. ДЮЛГЕРОВА и Е. ДИМИТРОВА
Следдипломното обучение на медицинските сестри и влиянието му върху качеството на здравните грижи за пациентите
А. АТАНАСОВА, С. ТОНЧЕВА и М. ВАРНЕВА
Необходимост от допълнително обучение по здравен мениджмънт на управителите на зъботехнически лаборатории
Д. ДРАГАНОВА
Демографски и клинико-социални особености на пациенти с психични заболявания
Ц. ДЖИГАНСКА, И. СТАМБОЛОВА и В. ЦВЕТАНОВА Емпатията в работата на преподавателя по здравни грижи
СЪБИТИЯ