2015-БРОЙ 3 СПИСАНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

СЪДЪРЖАНИЕ

 
АКТУАЛНО
М. ВАСИЛЕВА
Надяваме се на още по-активна обратна информация от всички вас, за да сме сигурни, че общите ни усилия ще бъдат успешни
НАУКА, ПРАКТИКА, ОБЗОРИ
Г. САКАЛОВА-АЛИМИМАН
Място и роля на акушерката в кабинетите по женска консултация
Е. ГЕОРГИЕВА, Г. ПЕТРОВА и Т. КОСТАДИНОВА
Ролята на комуникацията между лаборанта, медицинската сестра и лекаря в болнична среда
Д. ГЕОРГИЕВА
Научнообоснована роля и място на медицинската сестра в предоставяне на грижи за възрастни и стари хора в общността
С. ЛАСКОВА и С. ТОНЧЕВА
Мотивация на студентите за избор на специалност “Медицински козметик” в Медицински колеж – Варна
А. МЕХМЕД
Нагласи и готовност на медицинските сестри и пациентите към авангардни методи в урологията
П. ПАВЛОВА и М. ТОДОРОВА
Подобряване на здравните грижи за пациенти с хронични сърдечни заболявания чрез обучение в здравословен стил на живот
В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
М. ЕВТИМОВА, М. НИНОВА и А. ТЕРЗИЕВА
Съвременен подход за предоставяне на сестрински грижи за пациенти с урологични заболявания чрез реализиране на план за сестрински грижи
И. СЕРБЕЗОВА и М. СЕРБЕЗОВА-ВЕЛИКОВА
Опасности и рисковете, пред които са поставени медицинските и здравните специалисти, полагащи грижи за пациенти, заразени с вируса Ебола
М. БАРИЕВА, М. МОСКОВА и СВ. АНГЕЛОВА
Исторически сведения за ортодонтията
СББИТИЯ