2015-БРОЙ 2 СПИСАНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

СЪДЪРЖАНИЕ

 
АКТУАЛНО
М. ВАСИЛЕВА
В Сеул бе подчертана ключовата роля на медицинските сестри и акушерки за постигане на стратегическите цели на 21 век
НАУКА, ПРАКТИКА, ОБЗОРИ Г. ЧАНЕВА и И. МИЛУШЕВ
Повишаване качеството на здравните грижи – предизвикателство за професионалистите по здравни грижи
В. ЦВЕТАНОВА, Й. МЕТОДИЕВА и Ц. ДЖИГАНСКА
Влияние на външните фактори върху родилната болка
Д. ГЕОРГИЕВА
Профилактика и сестрински грижи при възрастни и стари хора с прояви на констипация и дехидратация
М. ВИЗЕВА и С. ЯНАКИЕВ
Храненето – подход в първичната превенция на диабет тип 2
К. ЕГУРУЗЕ
Отговорността на образованата жена към превенцията на карцином на гърдата
Н. СЪБЕВ
Нагласи сред пациентите за консултиране и получаване на съвет от медицински професионалисти
С. ПЕНЕВА и С. ТОНЧЕВА
Зависимост между качеството на зъбопротезните конструкции и начина на отливане на работния модел
Р. ГЕОРГИЕВА и 3. ВИКТОРОВА
Предизвикателството – здравни грижи за децата на бежанци и чужденци, търсещи закрила
СЪБИТИЯ
Всички публикувани в списанието материали са рецензираш от проф. д-р Станка Маркова, дм