ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Лиляна Минчева и Иванка Стамболова – ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ МБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА – СОФИЯ

Асистент Жулиета Георгиева – НЕЩО ПОЛЕЗНО – ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВНИЯ СТЪЛБ ЗА ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Иванка Стамболова – КАК РАБОТЯТ ЗАЕДНО ТРИ ПОКОЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

Ст. мед. сестра Росица Дойновска – ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ КАТО ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ЕКИПИ В КЛИНИКИТЕ

Катя Егурузе – ПОЗНАВАНЕТО НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА КАРЦИНОМА НА ГЪРДАТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ

Тамара Цветкова – ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО

Соня Михайлова и М. Драгомирова – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЛЕКТРОННОТО ДОСИЕ НА ПАЦИЕНТА

Петя Недкова – МЕЖДУ ЧУКА И НАКОВАЛНЯТА

Мария Граменова – ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА САМОУБИЙСТВАТА В КЪРДЖАЛИЙСКА ОБЛАСТ

Ива Иванова и др. – ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОСОЦИАЛНАТА АТМОСФЕРА НА РАБОТНОТО МЯСТО ВЪРХУ РИСКА ОТ БЪРНАУТ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Доц. Христина Милчева и Р. Локова – ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Доц. Даниела Танева и др. – СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА НА ВИДНИ ЛЕКАРИ, УЧЕНИ И ДЕЯТЕЛИ НА ИЗКУСТВОТО ПРЕЗ XVI – XX ВЕК

Гл. ас. Ива Иванова и Н. Тодорова – РОЛЯТА НА СТАНДАРТНИТЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НОЗОКОМИАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ

Дияна Върбанова – ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАВОНКИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БОРБАТА С НОЗОКОМИАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ